Footprint – e Projet vum Yvette Gastauer – Claire

E Projet vum Yvette Gastauer – Claire

an Zesummenarbecht mat der Gemeng Schëffleng 

am Kader vun  ESCH2022

Schëffleng ass Deel vun ESCH2022

Wat fir eng Spuere wäert ESCH2022 zu Schëffleng hanner loossen,

 wou all Dag méi wéi 100 verschidden Natiounen sech kräizen

All Spuer huet seng sozial an ekologesch Vergaangenheet

D’Identitéit geet verluer, d’Spuer bleift,

a späichert seng Geschicht

Vu wou kommen ech, 

wou ginn ech,

Firwat sinn ech hei,

Wéi laang bleiwen ech,

Wien sinn ech

Schifflange fait partie d’ESCH2022

Est-ce qu’ESCH2022 laissera une trace à Schifflange,

où une centaine de nationalités se croisent chaque jour
 Chaque empreinte a sa propre histoire sociale et écologique

L’identité disparaît, l’empreinte reste

et préserve son histoire

 
d’où viennent ces gens ?
Où vont-ils ?

Pourquoi sont-ils venus ?
combien de temps vont-ils rester?

Qui suis-je ?

Schifflange is part of ESCH2022

Will ESCH2022 leave a trace in Schifflange,
where a hundred of nationalities cross every day.
Each footprint has its own social and environmental past
The identity disappears, the footprint remains
and preserves its history
 
Where do these people come from?
Where are they going?
Why did they come?
How long will they stay?
Who am I?

Schifflange ist Teil von ESCH2022

Wird ESCH2022 eine Spur in Schifflingen hinterlassen,
wo sich täglich etwa 100 Nationalitäten begegnen.
 Jeder Fußabdruck hat seine eigene soziale und ökologische Geschichte
Die Identität verschwindet, der Abdruck bleibt
und bewahrt seine Geschichte
 
Wo kommen diese Leute her?
Wo gehen sie hin?
Warum sind sie gekommen?
Wie lange werden sie bleiben?
Wer bin ich denn?

Mäin Numm ass Yvette Gastauer – Claire, ech si Kënschtler an ech hunn ëmmer zu Schëffleng gewunnt. Ech hu mat erlieft wéi meng Heemechtsstad gewuess ass a wéi d’Ëmfeld sech hei verännert huet.

D’Schmelzen hunn zou gemaach an d’Natur ass am Gaang sech en Deel zeréck ze huelen.

Eis Awunnerzuel klëmmt permanent a mer hunn elo +/- 12000 Leit déi zu Schëffleng wunnen, woubäi iwwer 40% Auslänner aus méi wéi 100 Natioune kommen. All déi Changementer hannerloosse Spueren.

An enker Zesummenaarbecht mat dem ´ Europe goes Scuffelingen ´ Eurofestival a mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng, realiséieren ech e Projet wou ech mech mat de Spueren befaassen, déi d‘Mënschen hei zu Schëffleng hannerlooss hunn an och weiderhin hannerloossen.

De But vu mengem participativen Projet ass Foussofdréck ( Footprints ) vun esou vill  Nationalitéite wéi méiglech ze sammelen, vun Leit déi hei liewen, hei schaffen, déi eis besiche kommen oder just zoufälleg hei passéieren. Et gi Spueren déi bleiwen an et gi Spueren déi verschwannen. Mech interesséiert virun allem dass hannert all Spuer e Mënsch a seng Geschicht steet, allerdéngs verréit esou eng Foussspuer eis näischt iwwer d‘Identitéit vun dem dee seng Spuer hei hannerlooss huet. Vu wou ass hien komm, wat huet hien hei gemaach a wouhin hie weider geet. Déi gesammelt Spueren loossen ech am Gosseisen géissen an de Virnumm an d’Nationalitéit vun der Persoun déi de Foussofdrock hannerlooss huet kënnt op all Plack stoen. 

All Spuer huet eng ënnerschiddlech Geschicht. D‘Spuer bleift awer d‘Identitéit geet verluer. Dofir soll jiddereen den e Footprint gemaach huet och eppes Perséinleches vu sech an engem Roadbook hannerloossen.

Impakt vu mengem Projet :

Duerch d‘Sammelen vun den Foussofdréck vun esou vill Nationalitéiten wéi méiglech soll et eis bewosst ginn dass mer hei e Remix vun der Bevëlkerung mat erliewen an dass mer eis Gedanken sollen oder musse maachen iwwer e neit Zesummeliewen um sozialen an um kulturelle Niveau.

D’Symbolik vum mënschlechen Foussofdrock soll eis awer och ureegen, dass mer eisen Impakt op d’Ëmwelt iwwerdenken mussen, well all Aktioun vun eis Mënschen hannerléisst och en ökologesche Foussofdrock. De Projet soll eis bewosst maachen dass mer eisen CO2-Foussofdrock musse reduzéieren.  

Message vu mengem Projet :

Déi esou gesammelt Foussofdréck ginn duerno am Gosseisen gegoss an an engem skulpturalen Ensembel integréiert den am Agang vu Schëffleng installéiert gëtt als e Symbol vun Integratioun, Zesummeliewen, Austausch an ökologeschem Bewosstsinn. Jiddereen dee bei dësem participativen a sozialen Event matmécht gëtt domat Deel vun dëser Skulptur.

————————————————

Je m’appelle Yvette Gastauer – Claire, je suis artiste sculpteur et j’ai toujours vécu à Schifflange. J’ai vécu de l’intérieur l’évolution de la ville où j’ai grandi avec la transformation de son environnement.

Les usines ont fermé et la nature est en train de reprendre ses droits.

Au fil des années la population a augmenté et actuellement +/- 12000 personnes, avec une proportion de plus de 40% d’étrangers représentant une centaine de nationalités, cohabitent à Schifflange. Tous ces changements laissent des traces.

En étroite collaboration avec le festival ‘ Europe goes Scuffelingen ‘ et avec le soutien de la commune, je réalise un projet où je collecte des empreintes laissées par le passage des gens à Schifflange. 

Explication du projet :

L’objectif primaire de mon projet participatif est de collecter des empreintes de pieds ( footprints ) d’un maximum de nationalités parmi les résidents et les visiteurs de notre région. Il y a des traces qui restent et il y a des traces qui disparaissent. Je m’intéresse avant tout au fait que derrière chaque empreinte se cache un être humain avec ses souvenirs, par contre la trace ne me révèle pas l’identité de la personne qui a posé son pied. D’où est-il venu, qu’est-ce qu’il fait ici où va-t-il aller? Les empreintes collectées seront coulées dans des plaques en fonte et le prénom et la nationalité de l’auteur de l’empreinte seront inscrits sur la plaque.

Chaque empreinte a sa propre histoire. L’empreinte reste mais l’identité de l’auteur disparaît. C’est pourquoi j’invite ceux qui ont laissé leur empreinte d’inscrire une note personnelle dans un roadbook.

Impact de mon projet :

Par la collecte des empreintes des différentes nationalités nous prenons conscience que nous sommes en train de vivre un remix de la population et que nous pouvons ou nous devons accepter une nouvelle cohabitation humaine, sociale et culturelle entre les nationalités.

Cependant le symbolisme de l’empreinte devrait également nous inciter à réfléchir sur notre impact sur l’environnement, en effet toutes nos actions laissent également une empreinte écologique. Mon projet devrait nous inciter à prendre conscience de l’impact de nos actions et à réduire notre empreinte écologique

Message  de mon projet :

Les empreintes ainsi collectées seront ensuite coulées en fonte pour être assemblées dans un ensemble sculptural qui trouvera sa place à l’entrée de Schifflange en signe d’intégration, de coexistence, d’échange et de conscience écologique. Tous ceux qui interviendront dans cet événement participatif, artistique et social feront partie de cette sculpture.

 

http://www.gastauer.lu

  1. No trackbacks yet.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :